ديگران
مهدي حسيني، عضو پيوسته فرهنگستان هنر:
اسفندياري نقاش، شاعر و موسيقيدان بود
فعاليت او از سال 1319 تا امروز به مدت 70 سال استمرار داشته و همان‌گونه كه مي‌خواسته نقاش، شاعر و موسيقيدان شده است. نقاش به واسطه تبيين فرم فضا؛ شاعر از منظر روحيه و بيان و موسيقيدان به لحاظ وزن و ريتم موسيقايي آثارش.

متن کامل >>

شهروز مهاجر:
احمد اسفندياري تاريخ زنده نقاشي است
«وضعيت خاص تاريخي و اجتماعي ما موجب شده است تا شرايطي نامتعارف براي بسياري از نخستين نقاشان نوگراي ما حادث شود. در واقع هنرمنداني چون احمد اسفندياري و يا محمود جوادي‌پور به نوعي تاريخ زنده نقاشي بودند.»

متن کامل >>


احمد اسفندياري از نگاه ترسا
اولين چيزي كه از نگاه به آثار احمد اسفندياري دستگيرمان مي‌شود افراط در استفاده از رنگ‌ها و حركت و جنبش خطوطي است كه در تصوير گاه يكديگر را قطع مي‌كنند و گاه روي هم قرار مي‌گيرند؛ مانند شيب‌هاي يك كوه در هم مي‌آميزند و مانند راهروهايي به يكديگر مرتبط مي‌شوند.

متن کامل >>

احمدرضا دالوند:
حافظه اسفندياري با رنگ جان مي‌گيرد
اسفندياري نقاشي است كه به حافظه بصري‌اش متكي است؛ حافظه‌اي كه با نور، روشن مي‌شود و با رنگ جان مي‌گيرد و بر دستان پيرمرد فرمان مي‌راند... . او در ميان سايه‌روشن‌ها، درخت‌ها، گل‌ها، جاده‌ها و خانه‌هاي وطنش مي‌چرخد، نفس مي‌كشد، دراز مي‌كشد و مي‌نشيند. رنگ عمده وطن او آبي است.

متن کامل >>